Poliziek

Poliziek

Ben je scholier, bezorgen politici je een dip of vind je politiek zelfs ronduit ‘sick’? Dan is Poliziek misschien interessant voor jou! Deze website bespreekt verontrustende aspecten van overheden en politiek zoals onvrijheid, geldverspilling, polarisering, oorlog, doofpotten, onverdraagzaamheid, complotten, oplichterij, nepotisme, genocide, taalvervuiling, slavernij, maatschappelijke ontwrichting, corruptie, ongelijkheid, censuur, demagogie, incompetentie, onrecht, zelfverrijking, indoctrinatie, parasitisme, stagnatie, propaganda, sociale desintegratie en onbetrouwbaarheid. Zijn dit onwenselijke randverschijnselen van het ‘politieke bedrijf’ of vormen zij daarvan juist de kern?

Bezwaar ontheffing nachtwerk tramrails

Raderwerkstil

Geachte heer / mevrouw,

Dit is mijn bezwaarschrift (d.d. 10 maart 2016) tegen besluit Z/16/042132-95077 (d.d. 10 februari 2016) inzake de nachtwerkontheffing m.b.t. las- en slijpwerkzaamheden voor de periode 6 tot 18 maart op de Roelof Hartplein en in de Roelof Hartstraat. Dit bezwaarschrift is ook bedoeld voor overeenkomstige ontheffingen in de toekomst in deze wijk.

Mijn punten van bezwaar tegen het nachtwerk vindt u hieronder. Graag zie ik uw gemotiveerde antwoord zo snel mogelijk tegemoet.

(1) door de gemeente zelf bepaalde geluidsniveaus worden ruimschoots overschreden. Daartegen maak ik bezwaar.

voor de nachtperiode kunnen maximale geluidsniveaus (Lmax) tot 65 dB(A) worden vergund”, aldus het Advies geluidshinder uit de bovengenoemde vergunning. Heeft de gemeente / het GVB ooit laten onderzoeken welke geluidsniveaus gehaald worden met bovengenoemd nachtwerk? En zo ja wanneer? Uit mijn ruime eigen ervaring garandeer ik u dat het regelmatig dichter bij 80 decibel zit dan bij 65 decibel. Valt 80 decibel nog binnen de marge van de ontheffing of leveren de nachtelijke praktijken mogelijk een onrechtmatige daad naar omwonenden op? En waarom is er toestemming voor 65 decibel terwijl elders in het document een ‘grenswaarde‘ van 60 wordt genoemd? De Amsterdamse Rechtbank sprak op 14 januari 2013 overigens over een nachtelijk maximum van 45 decibels.

(2) ik maak bezwaar ertegen dat de gemeente / het GVB zich nooit hebben ingespannen om de overlast van het nachtwerk (soms wekenlang nauwelijks slaap tussen 0.30 uur en 5.50 uur, zes dagen per week, 2 tot 3 weken op rij!) te beperken of omwonenden te ondersteunen, ondanks specifieke bepaling in de vergunning.

Daarin valt te lezen: “aan alle omwonenden moet (zo nodig) een pakket van geluidwerende voorzieningen zijn aangeboden (en door de omwonenden zijn geaccepteerd), gericht op het beperken van de maximale geluidsniveaus (Lmax) binnen de in die periode relevante geluidgevoelige ruimten van woningen tot 45 dB(A) voor de nachtperiode”. Ook hier lapt men dus de normen volledig aan zijn laars.

Kunt u mij uitleggen hoe dit zit? Mag de gemeente / GVB, of bedrijven die in hun opdracht werken, normen overschrijden? Controleert iemand dit? Nog nooit is mij naar iets gevraagd over het nachtwerk. Integendeel, mijn ernstige en herhaaldelijke bezwaren werden weggewuifd door betrokken ambtenaren / GVB-medewerkers.

graffiti nuclear Münch Amsterdam center 2014 March photo Thijs de Jong(3) ik maak ernstig bezwaar ertegen dat het werk ‘s nachts gebeurt.

Werkzaamheden kunnen prima overdag uitgevoerd worden, terwijl trams dan maar even geparkeerd blijven in de remises. Het GVB kan dan tijdelijk extra bussen (in plaats van de trams) inzetten, zodat de dienstregeling niet verstoord wordt. Eventueel wordt er een tijdelijke halte ingericht, want de bussen kunnen dan over de gewone weg rijden terwijl de rails wordt gerepareerd. In elk geval worden de kosten dan niet op omwonenden afgewenteld, hetgeen nu zonder enige schroom gebeurt.

(4) ik maak er bezwaar tegen dat lokale ambtenaren maling (denken te kunnen) hebben aan het rapport uit 2004 van de Nederlandse Gezondheidsraad, een nationaal instituut.

Bij het beantwoorden van de vraag van de staatssecretaris over de wijze waarop de burger beschermd kan worden tegen nachtelijk geluid sluit de commissie aan bij de gebruikelijke milieuhygiënische en arbeidshygiënische strategie. Dat betekent dat allereerst geluidsvermindering aan de bron aan de orde is (inclusief vermindering van het aantal bronnen), gevolgd door maatregelen in de overdracht van de bron naar de ‘ontvanger’ en dat ten slotte maatregelen aan de ‘ontvanger’ overwogen kunnen worden.” Aldus de Nederlandse Gezondheidsraad in Over de invloed van geluid op de slaap en de gezondheid (2004).

Mag het GVB / de gemeente geheel tegen deze trend ingaan? Want ik verzeker u dat in deze buurt het aantal slaapverstoringen ‘s nachts door onderhoud aan de rails en overige tram-infrastructuur sterk is toegenomen in de laatste drie jaren. Graag uw gemotiveerde reactie.

(5) ik maak er bezwaar tegen dat lokale ambtenaren maling (denken te kunnen) hebben aan het rapport uit 2009 van Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waarbij Nederland is aangesloten.

In 2009 riep die organisatie nog op om nachtelijk lawaai in woonomgevingen te beteugelen in verband met de inmiddels bekende schadelijke effecten van de herrie (WHO night noise guidelines for Europe). Het is voor de gezondheid van omwonenden van trambanen veel beter als reparaties overdag plaatsvinden.

folder-aankondiging-roelof-hartplein

(6) ik heb bezwaar tegen het niet vermelden van het juiste telefoonnummer in de folder ter aankondiging van het werk.

In de brief aan omwonenden vermeldt de vergunningenspecialist van het Stadsloket (Joop de Jong) niet zijn eigen telefoonnummer (i.v.m. klachten), maar dat van de klantenservice. Die kan echter niks voor mensen doen en worden afgeserveerd, waartegen ik bezwaar maak. Mensen worden al geterroriseerd en krijgen zo ook nog een fopspeen voorgeschoteld. Een ronduit schandelijke gang van zaken.

DF

Update: aanvullende info geluidshinder bepalingen, verstuurd op 1 april 2016:

Geachte leden van de Commissie die dit bezwaar behandelt,

Het GVB laat sinds 2 tot drie jaar veel onderhoud aan de rails in mijn wijk (Roelof Hartplein-buurt) verrichten, waardoor ik jaarlijks zo 10 – 15 weken slaap goeddeels mis en diverse soorten schade oploop. Het bedrijf en vergunningverlener Stadsloket Zuid veinzen dat er geen beperkingen aan dit werk zijn, of doen alsof zij de randvoorwaarden niet schenden, maar door online speurwerk en via contacten met buurtgenoten en sympathisanten ontdekte ik dat dit niet klopt. Er gelden wel degelijk strenge beperkingen aan werkzaamheden ‘s nachts in Amsterdam. Graag wil ik daarom extra informatie presenteren in deze zaak:

Beleidsnotitie (dd 23 februari 2009) van Dienst Milieu en Bouwtoezicht zegt: na 23.00 uur ‘s avonds geldt een bovenwaarde van 40 decibellen. Als die richtwaarde voor de nachtperiode “met ten hoogste 10 dB(A) wordt overschreden, wordt ontheffing voor ten hoogste twaalf nachten per jaar verleend indien: – de bouwactiviteit om bouwtechnische redenen strikt noodzakelijk is, en – uit een onderzoeksrapport blijkt dat redelijkerwijs uitvoerbare geluidsreducerende maatregelen geen of onvoldoende effect hebben.” De Dienst M&B schrijft expliciet dat deze richtlijn, die in beginsel voor bouwactiviteiten opgaat, ook “voor diverse weg- en waterbouwkundige (civiele) werkzaamheden” gehanteerd dient te worden. Dus ook voor tramspooronderhoud, is mijn vraag aan u?

Want maximaal 40 à 50 decibellen en dat geluidsniveau maximaal 12 nachten per jaar? Stadsloket Zuid hanteert een norm van 65 decibellen terwijl het in de praktijk gaat om 75 á 80 decibellen, zo is mijn ervaring. Ook gaat het hier op het plein eerder om minstens 60 nachten per jaar dan om 12. En hoe is het mogelijk dat er nooit ook maar iets gedaan is aan de “redelijkerwijs uitvoerbare geluidreducerende maatregelen”?

De Dienst Milieu en Bouwtoezicht is – als ik het goed begrijp – opgegaan in de Dienst NZKG. Daar verklaarde men echter tegenover mij dat zij niet bevoegd zijn om het GVB te controleren. Vindt er nu controle plaats op het bedrijf? Heeft het voor mij zin om contact te zoeken met Bureau Stadsregie (BSR) eventueel?

Haalt de gemeente haar 65-decibel-norm van de Handreiking Industrielawaai Vergunning Verlening? Daarin valt te lezen dat bij een ‘niet-gezoneerd terrein’ moet worden gestreefd “naar 55 dB(A) doch maximaal 65 dB(A)”. Echter: “Ook zij vermeld dat deze tabel geldt voor woningen op industrieterreinen en niet voor diverse gemengde woon-/werkbestemmingen zoals die bijvoorbeeld in de steden voorkomen.” Woon ik zonder het te weten in een niet-gezoneerd (industire)terrein?

Ook staat er: 7 HANDHAVING GELUIDVOORSCHRIFTEN / 7.1 Algemeen
Na het verlenen van een vergunning komt de fase van beheer van de gestelde voorschriften. Dor middel van de handhaving van de geluidvoorschriften kan worden gecontroleerd of de vergunninghouder voldoet aan de gestelde voorschriften. In principe heeft de vergunningverlener mogelijkheden om controles uit te voeren en zo nodig op te leggen. In de handhavingsfase kan het voorkomen dat een vergunninghouder de geluidvoorschriften niet naleeft, of wellicht zelfs niet kan naleven. Het verdient uiteraard sterk aanbeveling om te proberen deze knelpunten voor te zijn door passende voorschriften op te stellen. Zoals eerder vermeld, valt uit de jurisprudentie af te leiden dat het bevoegd gezag bij de opstelling van geluidvoorschriften er tevoren zeker van moet zijn dat de voorschriften kunnen worden nageleefd. (p46)” Mijn vraag: gebeurt er wel eens iets met dit voorschrift als hier ‘s nachts wordt gewerkt?

Verder vermeldt het document (pag.9) dat men 56 decibels of meer ‘s nachts als “Zeer lawaaiig” ervaart. Maar dan toestemming geven voor 65 decibel? (dat in de praktijk nog veel meer is)

En dan is er nog Artikel 110a 5 Wet Geluidhinder, waarmee de Gemeente stelt uitzonderingen op de normen te mogen maken, maar dat artikel kan ik -online- in de wet zélf niet vinden. Weet u of het ook echt bestaat?

De vermeende ‘uitzonderingspositie’ van de Gemeente zou ook voort kunnen vloeien uit de notitie: ‘Vaststelling hogere grenswaarden / Wet geluidhinder / Amsterdams beleid’ (uit ik denk 2008, dus van ouder datum dat de beleidsnotitie door Dienst M&B). Is dat juridisch mogelijk wat de Gemeente doet en – zo ja – gelden dan helemaal geen normen meer?

Als er op een plein midden in de stad 10 – 15 weken ‘s nachts gewerkt wordt, worden er dan voor het woonwijkje ook BLVC-plannen gemaakt en kan ik die inzien ergens?

Actieplan Geluid Amsterdam (7 juli 2015, In kader EU richtlijn omgevingslawaai) stelt:
“Voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is nachtrust van essentieel belang. In dat verband is belangrijk dat geslapen kan worden met geopend raam bij een aanvaardbare geluidbelasting.” In mijn gebouw slaap je tijdens het slijpen van de rails niet met gesloten ramen van dubbel glas plus oordoppen in. Ik vind dat Amsterdam dergelijke propaganda óf offline moet halen, óf er serieus werk van maken.

“Doelstelling actieplan geluid
De doelstelling voor het actieplan blijft ongewijzigd ten opzichte van het eerste actieplan van Amsterdam: Het voorkomen van ernstige hinder en slaapverstoring in nieuwe situaties en het bestrijden van ernstige geluidhinder en slaapverstoring in bestaande overlastsituaties (bv. door gevelisolatie of bronmaatregelen).” In mijn ervaring is de de Gemeente juist de grote boosdoener in plaats van de organisatie die ingrijpt.

‘Zo Werken Wij In Amsterdam – Op Straat’ / pag. 129 / Module M Geluidsoverlast

“Geluidsoverlast veroorzaakt hinder en is een bron van ergernis. Probeer de hinder zoveel mogelijk te beperken. Artikel 5.5 van de Amsterdamse APV stelt dat hinder van toestellen, machines, e.d. verboden is. Voor werkzaamheden tussen 19.00 en 07.00 uur moet apart een avond- of nachtontheffing worden aangevraagd. In de toekomst zullen de eisen rond geluidhinder door werkzaamheden strenger worden. Neem voor specifieke voorschriften contact op met het stadsdeel waar u gaat werken.” Geldt dit ook voor mijn buurt of zijn wij uitgezonderd van dit burgerrecht?

Tot slot:
Gezien alle bovenstaande voornemens en plannen van de Gemeente, hoe is het dan mogelijk dat GVB ermee wegkomt om sinds enige jaren een zwaarder type tram te bestellen waarvan bekend is dat dit de rails sneller doet slijten? In mijn buurt rijden sinds de nieuwe dienstregeling bovendien steeds meer trams per uur, en sommige rijden ook nog eens door tot later in de nacht, zo lijkt. Is dit te rijmen met het belang van de volksgezondheid van omwonenden van de tram-infrastructuur?

Veel dank voor uw tijd en met vriendelijke groet,

David Frankenhuis

Tags:        |      |   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>