Poliziek

Poliziek

Ben je scholier, bezorgen politici je een dip of vind je politiek zelfs ronduit ‘sick’? Dan is Poliziek misschien interessant voor jou! Deze website bespreekt verontrustende aspecten van overheden en politiek zoals onvrijheid, geldverspilling, polarisering, oorlog, doofpotten, onverdraagzaamheid, complotten, oplichterij, nepotisme, genocide, taalvervuiling, slavernij, maatschappelijke ontwrichting, corruptie, ongelijkheid, censuur, demagogie, incompetentie, onrecht, zelfverrijking, indoctrinatie, parasitisme, stagnatie, propaganda, sociale desintegratie en onbetrouwbaarheid. Zijn dit onwenselijke randverschijnselen van het ‘politieke bedrijf’ of vormen zij daarvan juist de kern?

Belemmert de overheid integratie van Marokkanen?

Esland Tallinn graffiti gangster gun

Onlangs besprak ik het thema ‘schrijven over Marokkanen’ met een vriendin, die me daarbij twee dingen adviseerde: als je niet respectvol bent zal je niemand bereiken en start met een probleemstelling. Deze laatste gaat over de vraag in hoeverre de overheid integratie van Marokkanen in Nederland belemmert. Maar eerst een beknopte geschiedenis.

Achtergrond
De aanwezigheid van Marokkanen in Nederland is te verklaren uit de behoefte aan gastarbeiders rond 1965 en duurde tot de economische crisis van 1973. In totaal kwamen ruim 20.000 Noord-Afrikanen hier naartoe en de meesten deden relatief zwaar en ‘vuil’ werk. Overigens schiep de verzorgingsstaat de gelegenheid tot deze immigratiegolf, aangezien de hoogte van uitkeringen en de eenvoudige toegang ertoe Nederlandse werklozen immers in staat stelde dergelijke arbeid te weigeren.

sticker 'kroon op vinger'Koning Hassan II was bovendien graag van de emigranten verlost want het ging voor bijna 95 procent om Berbers. Bij hen was hij bepaald niet populair, aangezien hij in 1956 en 1958 militaire campagnes tegen de Riffijnen geleid had die gepaard gingen met massamoord en ‘systematisch seksueel geweld‘ tegen meisjes en vrouwen. Ongetwijfeld was – naast armoede en discriminatie – de herinnering aan deze gruwelen voor veel Berbers een belangrijke motivatie om de Rif te verruilen voor het Europese continent. Later zou de koning in een beruchte toespraak Berbers nog aanduiden als ‘dieven en wilden’.

Veertig jaar nadat de grens zich voor gastarbeiders sloot wonen hier bijna 400.000 Marokkanen en lijken de problemen groter dan ooit. Criminaliteit, radicalisering, schooluitval en ‘leunen op de verzorgingsstaat’ behoren tot de meest prominente hiervan. Is deze ellende te verklaren uit het beleid van opeenvolgende regeringen?

Mogelijke oorzaken
(1) Toen de crisis van 1973 toesloeg heeft de overheid – waarschijnlijk onder druk van bedrijven waar zij tot dan werkzaam waren – de gastarbeiders ‘laten bungelen’. Immers, het meest fatsoenlijk was geweest om deze mensen die hier de zwaarste banen vervuld hadden met enkele jaren loon op zak (dat in Marokko een fortuin had betekend) te laten terugkeren naar hun geboorteland. In plaats van de Nederlandse bedrijven te verplichten tot zo’n regeling – laat staan dat vooraf reeds goed geregeld te hebben – zijn de overtollig geworden Marokkanen simpelweg arbeidsongeschikt verklaard. Hierdoor ontstond niet alleen de indruk dat zij massaal profiteerden van allerlei sociale voorzieningen (hetgeen integratie natuurlijk niet bevordert) maar werd de noodzaak tot integratie in de samenleving ook klein. Waarom zou je de taal van een land leren als je onvoorwaardelijk een uitkering kan genieten? Tot overmaat van ramp subsidieerde de Nederlandse overheid eerder cursussen Arabisch – niet eens de moedertaal van de Berbers – dan dat men investeerde in de beheersing van de Nederlandse taal.

~ UCLA ~

(2) Helaas bleek de verzorgingsstaat op veel meer manieren schadelijk voor integratie. Het Nederlandse systeem beloont afhankelijkheid en straft zelfredzaamheid zodat Marokkanen massaal in de ‘armoedeval‘ verstrikt raakten. Voor moslims is werkloosheid een ernstige schande en levert een verlies aan status op met bijbehorend minderwaardigheidscomplex. Een – voor mannen althans – eenvoudige manier om dit te compenseren is het hebben van veel kinderen, hetgeen gefaciliteerd werd door kinderbijslag en andere voorzieningen. Grote gezinnen versterken in het algemeen echter de achterstand van vrouwen, die bezig blijven met baren, zogen en opvoeden. De eer/schaamtecultuur en relatief krappe behuizing zorgden er bovendien voor dat ouders redelijk massaal hun zonen de straat op stuurden, terwijl men dochters thuis (en ‘kuis’) hield. Desalniettemin zijn Marokkaanse meiden wat betreft opleiding de jongens inmiddels gemiddeld genomen ver voorbij gestreefd.
sticker de strakke hand Utrecht 2013

Ook vertelden Marokkanen me verschillende malen dat Bureau Jeugdzorg de ‘traditionele opvoedingsmethoden’ in de vorm van een flinke aframmeling niet tolereerde.

Zodra de ambtenaren daar lucht van kregen dreigden ze ouders met uit huis plaatsing van hun kroost, waardoor hun grip op (het wangedrag van) de jongens verder verzwakte.

sticker boerka Amsterdam burqaMaar de problemen stopten niet hier, want na 1973 was weliswaar de grens voor gastarbeiders op slot maar voor gezinsvorming dit gold niet. Het resultaat was een geleidelijk aanzwellende stroom van al snel vele duizenden bruidjes en bruidegommen die zich jaarlijks in Nederland vestigden. Velen hiervan waren (en zijn) praktisch analfabeet en belemmeren integratie van de al aanwezige Marokkanen op diverse wijzen. Naast de taalachterstand nijgen geïmporteerde bruidegoms de ‘verwesterde’ meiden thuis te houden. Als dit niet werkt kunnen ze na enkele jaren scheiden en vervolgens zelf een bruidje importeren, hetgeen een soort kettingmigratie naar de sociale diensten oplevert. Sinds enkele jaren geldt er officieel weliswaar een inkomenseis voor dergelijke huwelijken, maar deze blijkt op diverse wijzen heel eenvoudig te omzeilen. Om die reden neemt de Marokkaanse immigratie naar Nederland nog ieder jaar toe in plaats van af, ondanks toezeggingen van politici.

(3) Wetgeving voor zelfstandige ondernemers is in Nederland nodeloos complex – zelfs voor diegenen die de taal goed beheersen – terwijl er decennialang zeer coulant omgegaan werd met mensen die in criminaliteit vervielen.

sticker Mo manager Amsterdam 2013Zo kan een kleine fout in een BTW-aangifte je langdurige en kostbare juridische ellende opleveren, terwijl misdadigers bedolven worden onder hordes hulpverleners en gesubsidieerde advocaten. Daarnaast zijn belastingen voor (vooral kleine) ondernemingen relatief hoog terwijl de pakkans voor criminelen zeer laag is, hetgeen ongetwijfeld de integratie ernstig belemmerd heeft. Een wellicht nog belangrijker factor is de sterke Nederlandse rechtspositie van arbeiders, waardoor – zeker in tijden van economische neergang – jongeren vrijwel kansloos op de arbeidsmarkt zijn.

Laser 3.14 graffiti age politically correct fatalism Amsterdam 2012 foto Noah van Wijk

(4) De overheid verwerd vanaf ongeveer 1970 met name via wetgeving en onderwijs tot een soort bastion der politieke correctheid, hetgeen Marokkanen (en in zekere zin ook Nederlanders) een irreëel beeld van de samenleving opleverde. Zo blijft ‘positieve discriminatie’, hoe goedbedoeld die soms wellicht ook was, een vorm van discriminatie met allerlei schadelijke neveneffecten.

Ten eerste komen ongeschikte mensen op posities die zij niet verdienen, hetgeen natuurlijk slecht is voor het aanzien van Marokkanen in Nederland. Nog tragischer is dat men bij iedere Marokkaan met een goede baan kon denken dat deze zijn of haar functie te danken had aan ‘etnische bevoordeling’, ook al had zo iemand de positie misschien volledig op eigen kracht bereikt. Ook zal wetgeving hieromtrent Marokkanen richting bureaucratische functies bij de (semi)overheid gelokt hebben, in plaats van zich te richten op respectabeler vormen van arbeid.

sticker Chase your dreams pimpaliciousWellicht nog schadelijker is de eenzijdige nadruk op ‘discriminatie’ in het onderwijs geweest, met name in de vakken maatschappijleer en geschiedenis. Ten eerste heeft dit Nederlanders belemmert om kritisch de Marokkaanse cultuur te bezien uit angst om van racisme beticht te worden, hetgeen bij velen resulteerde in het idee dat allerlei wangedrag “er kennelijk bij hoort”. Cultuurrelativisme als ultieme vorm van racisme, zeg maar.

En dat terwijl de Berbers die hierheen verhuisden in Marokko slachtoffer geworden zijn van ernstige discriminatie door de Arabieren die er de staat beheersen, een verschijnsel waaraan het Nederlandse onderwijs vreemd genoeg geen enkele aandacht besteedt. Het schadelijkste effect van de impliciete veronderstelling dat Nederlanders een soort diepgeworteld racisme bezitten is dat deze redenering voor veel Marokkanen een perfect excuus vormt om hun eigen falen en problemen te wijten aan de autochtone cultuur. Werklozen kunnen zich zo als ‘slachtoffer van de maatschappij’ beschouwen en zware criminelen lijken zich soms het imago van een nobele Robin Hood aan te meten.

sticker fok dem cops Jostakid Amsterdam

Op hun beurt kunnen politie-agenten met Marokkaanse wortels zich in sommige wijken nauwelijks vertonen zonder permanent voor verrader uitgemaakt te worden, terwijl agressieve pooiers hoog in aanzien lijken te staan.

~ ~ ~

Bovenstaande analyse is niet bedoeld om alle problemen van falende integratie aan de Nederlandse overheid te wijten en is bovendien ongetwijfeld erg onvolledig en wellicht ook deels onjuist. Voor correcties en aanvullingen sta ik dan ook erg open.

In ieder geval weet ik dat de meerderheid der Marokkanen zich inmiddels heel redelijk binnen de samenleving beweegt, maar ook dat problemen de laatste jaren verergerd zijn.

De overheid heeft hier niet alleen een goeddeels kwalijke rol in gespeeld maar ook is de kwestie binnen mijn optiek veel te ernstig om aan politici en ambtenaren over te laten. Oplossingen zullen uit de samenleving zelf voort moeten komen.

David Frankenhuis


Tags:        |      |      |      |      |      |      |      |   

15 reacties

 1. Ha Ilsa,
  dank voor deze trackback-scoop!
  Hartelijke groet,
  David

 2. @Frances: wat je nu schrijft bestrijd ik niet. Wetten zijn niet of nauwelijks veranderd, althans niet op een constructieve manier (inclusief naleving ervan), terwijl dit een boel problemen had kunnen voorkomen. En het nemen van een ideaal als uitgangspunt ipv de realiteit lijkt me riskant, dat ben ik ook eens met je. Dank voor je reactie, David.

 3. (gekopieerd van Facebook)
  Frances Harrison @David overheidsbeleid is idem gebaseerd op informatie en doelstelling. Blijkbaar is op dat niveau ook onvolledige, foutieve of onjuist geformuleerde informatie het uitgangspunt geweest. Ook zijn wetgeving en rechtsregels niet aangepast aan veranderde omstandigheden. En is ook bij veranderde probleemstelling meer ideaalbeeld uitgangspunt geweest dan de actuele werkelijkheid. Zachte heelmeesters….

 4. @Frances: Ha Frances, dank voor je reactie. Als je denkt dat er andere motivaties van immigranten waren hoor ik die graag, maar mijn verhaal ging in de eerste plaats niet daarover, maar over problemen die overheidsbeleid met zich meebrengt.

 5. (gekopieerd van Facebook)

  Frances Harrison @David mag ik een beetje verbaasd zijn dat je een dergelijke analyse wilt schrijven zonder ëcht op de hoogte te zijn van de motivatieachtergronden van de immigranten’?

 6. @Sofian: ;) haha, nee, ik ben wel wat gewend dus zal me niet hevig verzetten. Ik ben het juist erg met je eens dat door kudde-en kopieergedrag de realiteitszin van mensen kan krimpen, en dat er – zeker door Wilders-aanhangers maar ook door veel anderen – onzorgvuldig (deels uit onwetendheid) met allerlei termen gezwaaid wordt. Wel lijkt het me tijd om eens realistisch en dus zonder taboes en andere onzin de situatie te bekijken, mijn verhaal was een poging daartoe, en dan specifiek gericht op problemen die het beleid vd overheid met zich meebrengt. Wat ik het meest vrees is dat de goede Marokkanen in toenemende mate (op allerlei wijzen) slachtoffer kunnen gaan worden van Nederlanders die ‘klaar’ zijn met het wangedrag van de x % tuig in de Marokkaanse gemeenschap hier. Ik woon nu zo’n 20 jaar in A’dam en de situatie lijkt me ernstiger geworden, voor zover ik daarover objectief kan oordelen. Groet en nogmaals dank, David.

 7. (gekopieerd van Facebook)

  Sofian B: Trouwens David, voordat je je hevig gaat verzetten..;) Met name dat laatste punt van mij is geen persoonlijke aanval op jou gericht. Ik bekeek het alleen vanuit een algemeen perspectief door aan te geven dat wij, met z’n allen, zorgvuldig over onze woorden moeten nadenken voordat we ze gebruiken. Door het kudde-en kopieergedrag ,waar wij ons allemaal schuldig aan maken, is de kans aanwezig dat we de ‘realiteitszin’ kunnen gaan verliezen. Woorden als aanpassen,integreren, vrijheid van meningsuiting, achterstands(-buurten), minderheden, vol is vol, buitenlanders, vreemdelingen, verhuftering, zinloos geweld, fatsoensnormen, hangjongeren en straatterroristen hebben een veelomvattende betekenis, een diepliggende oorzaak of zijn gewoonweg denigrerend. Deze stigmatiserende, goedkope en populistische woorden dan wel kreten die we klakkeloos van elkaar overnemen, zullen onvoorzien hun eigen leven gaan leiden. Bewustwording…. een zegen voor de mensheid.

 8. @Sofian: Dank voor je compliment en kritiek. Je schrijft dat de schande van werkloosheid niks met islam te maken heeft, maar er is iig 1 (voor zover ik weet) bekende hadith over die zeer sterk de nadruk legt op werk. Verder (maar dat verwoordde ik misschien onduidelijk) ging het me bij het grote kindertal niet om de compensatie qua inkomen (hoewel dat natuurlijk een factor kan zijn) maar om de compensatie van het gebrek aan status. Wat betreft de achterstand van vrouwen heb je echter zeker een belangrijk punt, waarop ik alleen kan antwoorden dat ik de situatie niet bekijk vanuit hun perspectief, maar vanuit dat van de Nederlandse samenleving. Ik vermoed dat bv een taalachterstand zich eerder voortplant naar de volgende generatie als iemand 5/6 kinderen heeft dan in geval het er 2 of 3 zijn. Verder schrijf je over andere oorzaken voor de problemen, ik ben benieuwd welke je bedoelt.

 9. (gekopieerd van Facebook)

  Sofian B: Mooi geschreven..Alleen heb ik toch wat aanmerkingen over punt 2:hij vertelt dat bij moslims het een erge schande is als je werkloos bent. Dit heeft niks met Islam te maken, maar meer cultuurbepaald. En wat me ook deed verbazen, is dat hij aangeeft dat de werkloosheid gecompenseerd word door meer kinderen te krijgen zodat er meer geld binnen zal komen dmv kinderbijslag etc. Dit slaat natuurlijk nergens op. Marokkanen hebben al generaties lang grote gezinnen gehad. Dit heeft onder andere te maken met de primitieve waarden van het leven;trouwen, kinderen krijgen en ze opvoeden. Bovendien vind ik de zinkeuze ‘achterstand van vrouwen’ nogal achterhaald en een onjuiste benaming. wat voor achterstand zou het moeten zijn? Is het nou echt zo dat onze moeders zich door taalachterstand, analfabetisme etc in deze maatschappij niet konden aarden? De 1e generatie Marokkaanse vrouwen hadden zich andere doelen, normen en waarden gesteld dan de menigeen autochtone vrouwen. Het gaat erom dat de vrouw binnen haar eigen (milieu)kader en met haar eigen waarden en normen in deze maatschappij kan leven en zich kan handhaven. De Marokkaanse vrouw is sterk, zorgzaam en bovenal erg wijs. Dus laten we ophouden met de term ‘achterstand’. Deze kritische punten wijzen niet zozeer op de probleemkwestie zelf, maar ik vond dat er hier toch een nuance aangebracht moest worden.Voor de rest is het een goed onderbouwd stuk. Al moet ik zeggen dat er nog wat meer belangrijke oorzaken te vinden zijn voor de genoemde problemen. Het blijft een complexe issue..Nu ik het teruglees, is het nogal vaag geschreven..maar ja…nightwork makes me sleepy

 10. Ha Fatima, ben het met je eens dat integratie voor een belangrijk deel iig over praktische zaken gaat, en ook dat beleid vaak averechts werkt, zeker als er onjuiste veronderstellingen aan ten grondslag liggen. ook denk ik dat er veel te veel – zeker sinds 9/11 – de nadruk op religie ligt in debatten, iets waardoor ik nooit PVV zou kunnen stemmen (ook om andere redenen).
  W.b. het vijanddenken van ‘de Russen’ naar ‘de Islam’ vind ik die ene rambo-film zo geniaal, toen de Amerikanen nog bondgenoten waren van de vrijheidslievende Afghanen.
  Cultuur is zeker niet homogeen en w.b. de kernwaarden vd Europese cultuur, zou ik er ook weinig weten, hooguit ‘scheiding kerk staat’, ook al wordt die zeer matig nageleefd hier en is de staat zelf een soort religie geworden, of een afgodsdienst oid. Je laatste kritiekpunten vind ik niet helemaal terecht, omdat ik het verhaal afbakende tot de rol vd overheid, want anders wordt het meteen veel groter (en het is al best een flinke lap tekst). Acceptatie is natuurlijk wel ook een geval van wisselwerking, en door berichtgeving zijn Marokkanen er gemiddeld genomen niet populairder op geworden hier. Thanks for the input anyways!

 11. In Nederland worden heden ten dage Marokkaanse migranten vooral gezien vanuit een religie. “Ze” hebben een ander geloof dan gebruikelijk is in Nederland, niet christelijk, maar islamitisch. Tot in de jaren negentig werden Marokkaanse migranten gezien als ‘gastarbeiders’. Maar na veranderingen in de wereldpolitiek, de verschuiving van het vijanddenken van ‘de Russen’ naar ‘de Islam’, worden mensen met een iets donkerder huids- en haarkleur en vrouwen met een hoofddoek gezien als behorend tot een bepaalde andere religie. Mijn punt migranten worden ten onrechte automatisch in verband gebracht met religie. Dit verband ben ik nog niet in onderzoeken tegengekomen, ben het eens met Sofian Fikri Boudchar dat het gaat om kudde-en kopieergedrag. Mede met behulp van religie worden mensen vaak ten onrechte als homogene groep gezien. Dit zwart-wit denken heeft dus tot gevolg dat cultuur als homogeen wordt gezien en daarom wordt integratiebeleid noodzakelijk geacht, om mensen van die zogenaamde andere cultuur aan te laten passen. Maar aan de ene kant blijkt dat migranten vanzelf op korte of langere termijn dezelfde manieren van leven aannemen als andere mensen in het ontvangende land, als gevolg van de veranderde context. En aan de andere kant blijkt ondertussen dus ook dat er veel verschillen tussen mensen van één cultuur onderling bestaan en net zoveel verschillen tussen migranten onderling. Cultuur is niet homogeen.

  Over praktische veranderingen in het dagelijkse leven na de migratie, is weinig te vinden in column. Opvallend is dat wel veel wordt gesproken over integratie en cultuur, maar dit blijft abstract. Integratie is een proces dat juist over praktische veranderingen gaat. Is er wel of niet een groot verschil in levenswijze tussen Nederlandse en Marokkaanse mensen in Nederland, zoals wel in het maatschappelijk debat wordt verondersteld? Op basis van verkeerde antwoorden op deze vraag wordt politiek beleid gevormd, die dus nergens voor nodig is of zelf juist averechts werkt.

 12. (gekopieerd van Facebook)
  Rani K.:
  Ha David,
  Ik vind dit artikel niet slecht. Een van de weinige dat het probleem zo durft te benaderen. Meestal krijgen we multi-culti onzin te horen. Ik ben benieuwd naar wat anderen nog te melden hebben. Ik snap heel goed dat je vanuit dit optiek je artikel schreef. Mijn complimenten trouwens voor de poging. Je mag mijn reactie plaatsen op je site. Ik heb meer over Makhzen te vertellen (houd ik ook lekker in relatie met massamigratie uit Marokko), maar daar heb ik even de tijd voor nodig. Je hoort zeker nog van me op je site. Gr. Rani

 13. (gekopieerd van Facebook)
  David Frankenhuis
  Ha Rani,
  Dank voor je comment. Van de geschiedenis in Marokko heb ik maar beperkt kennis (afgezien van die linkjes die ik in het verhaal zette), maar ik denk dat je daar een zeer belangrijk punt hebt idd. Triest eigenlijk hoe het ambtelijk tuig daar dat veroorzaakt, en hoe de ambtelijke kneuzen hier precies het verkeerde beleid op die mensen loslaten. Als je iets (al dan niet anoniem) over makhzenpolitiek op mijn site zou willen schrijven, graag, want mijn kennis daarover is te beperkt. Groet, David. ps: het verhaal ging natuurlijk primair over de NL’se overheid, maar ik kon niet helemaal om de situatie in Marokko heen, dacht ik. Vind je het oké als ik je comment op mijn site onder ‘t verhaal plak?

 14. (gekopieerd van Facebook)
  Rani K.:
  Redelijke analyse van een complex probleem. De geschiedenis van de Marokkanen (lees de Rif en de Riffijnen) is redelijk belicht, maar niet voldoende. Te veel de nadruk gelegd op Nederland en de Nederlandse overheid. Terwijl de oorzaak van massamigratie van de Riffijnen naar Nederland in eerste instantie ligt bij het gebrek aan perspectief in het land van herkomst. Arabisering, marginalisering, discriminatie, criminalisering… en voor de Marokkanen bekende Makhzen-politiek is oorzaak nr. 1. Nederland heeft eerder te maken met de gevolgen van de trauma’s van een volk.

One Trackback

 1. [...] De aanwezigheid van Marokkanen in Nederland is te verklaren uit de behoefte aan gastarbeiders rond 1965 en duurde tot de economische crisis van 1973. …  [...]

Laat een reactie achter bij David Frankenhuis Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>